Poniedziałek 20 maj drugi dzień Zesłania Ducha Św. - 1000 ,1700 -różaniec, 1730

Wtorek 21 maj -  1730  i 1815

Środa 22 maj -  1730  i 1815

Czwartek 23 maj-  1730 i 1815    

Piątek 24 maj - 700 w kaplicy DPS 1730

Sobota 25 maj-   1730 i 1815

 Niedziela 26 maj  .- 700  - w kaplicy DPS, 830 1030                                                                                                                          1230 - Ks. Proboszczprowadzi odpust w Paszenkach

 

 

 

Kancelaria parafialna jest otwarta

w soboty 
09:00 - 12:00

lub bezpośrednio po wieczorowej Mszy Świętej. W sprawach pogrzebów, odwiedzin chorych  i bardzo ważnych czynna w każdej chwili

Adres:
Parafia św. Augustyna w Różance, ul. Parkowa 38
22-200 Włodawa
tel. Proboszcz tel: (82) 571-81-87,

e-mail: parafiarozanka@wp.pl

Numer konta:
29 8042 0006 0550 1818 2000 0010 Nazwa banku: BS./Parczew/o Włodawa

Bierzmowanie.

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania, bardzo proszę, żebyście z uwagą śledzili wszelkie komunikaty zamieszczane na naszej stronie. Poniżej zamieszczam najnowszy – proszę o uważne zapoznanie się z nim; w razie pytań, proszę pisać lub dzwonić.

 

W niedzielę, 5 września 2021 r., po mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami.

 

Program spotkań połączonych z Nowenną do Ducha Świętego

10 września 2021 /piątek/ - godz. 16.30
Nowenna
Próba liturgiczna
Przygotowanie do spowiedzi świętej (rachunek sumienia)

11 września 2021 /sobota/ - godz. 8.45
Nowenna i Spowiedź św. - godz. 9.00
Do spowiedzi św. należy przystąpić w sobotę- godz. 9.00
Rozdanie tekstów na IV dzień Nowenny

12 września 2021 /niedziela/
Nowenna godz.9.00 Msza św.13 września 2021 /poniedziałek/ - godz. 16.30
Nowenna
Próba liturgiczna
Złożenie indeksów

14 września /wtorek/ - godz. 16.30
Nowenna, poświęcenie i rozdanie krzyżyków.
Próba liturgiczna

godz. 19.00 Sprzątanie Kościoła


15 września 2021 /środa/
Spotkanie kandydatów i świadków – godz. 15.30
Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania – godz. 16.00
Na samej uroczystości bierzmowania, 15 września 2021 /środa/., obowiązuje wszystkich przyjmujących ten sakrament strój galowy. Odpowiedni strój dotyczy również świadków. Rodziców zachęcam do świętowania przyjęcia sakramentu bierzmowania Waszego dziecka, poprzez zorganizowanie spotkania przy stole w najbliższym gronie rodziny i spędzenie tego wyjątkowego dnia razem.


LITURIGA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po ewangelii proboszcz przedstawia kandydatów do bierzmowania Kandydaci stają przed celebransem.
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.

Biskup: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.
Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Włożenie rąk. Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup wyciąga ręce nad kandydatami i mówi: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności
i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen

Namaszczenie krzyżmem

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, który podaje swoje imię. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
[N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku bierzmowanie w naszej parafii planujemy na 16 września 2021 godz. 16.00.

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania, bardzo proszę, żebyście z uwagą śledzili wszelkie komunikaty zamieszczane na naszej stronie. Poniżej zamieszczam najnowszy – proszę o uważne zapoznanie się z nim; w razie pytań, proszę pisać lub dzwonić.

 

W niedzielę, 9 maja 2021 r., po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami kandydatów do sakramentu bierzmowania. Proszę, Rodziców o wyjątkowe zainteresowanie się przygotowaniem do Bierzmowania. Bardzo proszę też rodziców o dopilnowanie obowiązkowej obecności młodzieży na spotkaniach.


Główny egzamin dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w następujących terminach:
* 14 czerwca 2021 poniedziałek: godz. 15.30 – 17.00 kandydatów do bierzmowania z klasy VIII i szkoły średniej
* 15 czerwca 2021 wtorek: godz. 15.30 – 17.00 kandydatów do bierzmowania z klasy VII

Egzamin odbędzie się na zewnątrz przy kościele i będzie miał formę ustną. Przynosimy uzupełnione dzienniczki.

Na początku kandydat podaje wybrane imię do bierzmowania (krótki życiorys świętego Patrona) oraz imię i nazwisko Świadka.

Zakres materiału na egzamin:

1. Modlitwa Pańska
2. Pozdrowienie Anielskie
3. Skład Apostolski
4. Dekalog
5. Główne Prawdy Wiary
6. Siedem Sakramentów Świętych
7. Siedem Grzechów Głównych
8. Cnoty główne - kardynalne
9. Cnoty boskie
10. Warunki dobrej spowiedzi
11. Przykazanie Miłości
12. Uczynki miłosierne względem duszy
13. Uczynki miłosierne względem ciała
14. Ostateczne rzeczy człowieka
15. Przykazania Kościelne
16. 7 Darów Ducha Świętego
17. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

18. Wymień 7 darów Ducha Świętego. l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.
19. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? 1) modlić się o dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania.

 

Wykazanie się przygotowaniem do sakramentu ( indeks)

Wybór imienia do bierzmowania ( znajomość życiorysu )

Kandydaci do bierzmowania wybierają patrona i uzasadniają. np.

Wybieram na moją patronkę św. Marię z Nazaretu czyli Matkę Bożą. Była ona całkowicie wierna i posłuszna wobec woli Bożej, jak i posiadała wielką duchową samodzielność. Tę postawę przyjmuje także wobec Syna i przekazuje ludziom: należy czynić to co on powie. Przez całe życie towarzyszyła Synowi słuchała jego nauk. Dzięki tym cechom i wyjątkowości tej osoby pragnę aby pozostała moją patronką i chcę ją naśladować.

***

Wybrałam Świętą Klarę na patronkę, ponieważ jest dla mnie wzorem do naśladowania. Bardzo kochała Jezusa i nie bała się opuścić domu rodzinnego, żeby zamieszkać w klasztorze razem z innymi kobietami. Wyrzekła się bogactwa swoich rodziców, aby żyć w ubóstwie i ciągłej modlitwie. Chciała bym ją naśladować w dobrym postępowaniu, pomaganiu innym i troszczeniu się o nich. W postawie Klary nie było ani pogardy, ani naiwnego uwielbienia tego świata, który według niej składał się z jej braci i sióstr w człowieczeństwie. Przez całe życie okazywała się mężną niewiastą, małą, wyrozumiałą, delikatną, ale zawsze zdecydowaną. Była doskonałą mistrzynią kobiecości dbałej o swoje prawa; broniącej własnej godności w granicach uznawanych nie kaprysami ludzi, lecz wolą Bożą. Chciałabym, aby moja patronka prowadziła mnie przez życie, żebym zawsze była blisko Jezusa Chrystusa i nigdy się go nie wyrzekła. Mam nadzieje, że św. Klara z Asyżu pomoże mi iść przez życie z Jezusem Chrystusem.***

Na swoją patronkę wybrałam św. Agatę, ponieważ zainspirowało mnie jej życie. Agata znaczy dobry, a ja chciałabym tak jak ona być dobrym człowiekiem i dawać swoim życiem przykład godny naśladowania. Cenię ją za to, że nawet w obliczu śmierci nie przestała ufać Bogu i pozostała wierna swoim ideałom. Udowodniła, że dzięki miłości do Chrystusa można ułagodzić cierpienie zadane przez ludzi i wytrwać w swoich postanowieniach. Umierając wybaczyła swoim prześladowcom, mimo bólu jaki jej zadali, i modliła się za nich, aby Bóg miał ich w swojej opiece. Chciałabym umieć przebaczać ludziom i być tak wytrwałą w swoich postanowieniach jak ona.

***

Jacek (Hiacynt) Odrowąż-Wojtkowicz herbu Odrowąż (ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 sierpnia 1257 w Krakowie) – święty Kościoła katolickiego, dominikanin.

Uzasadnienie

Za patrona wybrałem sobie Jacka Odrowąża, ponieważ tak jak On chciałbym kroczyć przez życie zawierzając się pod opiekę Matce Bożej. Swoją ewangelizacje i innych ludzi chciałbym wesprzeć tak jak On modlitwą różańcową i tym sposobem być bliżej Boga i ludzi, którzy go otaczają.

***

Imię, które wybrałam do bierzmowania to Paula. Dokonałam takiego wyboru, ponieważ uważam, że św. Paula Montal była świętą, którą pragnę naśladować w swoim życiu. Była osobą głębokiej wiary i miłości dla bliźniego. W życiu kierowała się wartościami chrześcijańskimi. Chociaż dzisiaj żyjąc w tak trudnych czasach, gdzie ludzie odchodzą od Boga, pragnę tak jak ona nieść pomoc i mieć otwarte serce dla innych. Matka Paula całym swoim życiem wielbiła Boga i dała świadectwo nieugiętej wiary, żarliwej miłości, głębokiego zaufania Bogu w służbie tym najmniejszym i najbardziej potrzebującym, by w ich sercach również mieszkał Bóg.***

Uzasadnienie wyboru imienia na bierzmowanie


Świętego Karola Boromeusza uważam za wzór do naśladowania, dlatego też wybrałem to imię na moje bierzmowane. Osoba św. Karola Boromeusza – jego życie, postępowanie pełne było czynnej miłości na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa – Króla Miłosierdzia. Jego życie nacechowane było bezgraniczną miłością do Chrystusa a także ofiarną miłosierną miłością wobec ludzi, szczególnie ubogich i cierpiących. Święty Karol Boromeusz kierował się w życiu dewizą: „Służyć Bogu, służąc bliźnim”. Nikt nie zdoła zliczyć Jego uczynków miłosierdzia. Służył biednym i cierpiącym osobiście, ale też przez drugich i razem z innymi jako organizator. Stając w obliczu różnych potrzeb i ludzkiego cierpienia, był niezwykle ofiarny. Punktem kulminacyjnym Jego miłosiernej służby, był czas wielkiej zarazy, kiedy wszyscy uciekali z miasta by nie zarazić się dżumą święty Karol z narażeniem życia śpieszył do łoża umierających, organizując im pomoc, leczenie, przez co wielu zdołał uratować od śmierci. Niewątpliwie to ogromne poświęcenie było wynikiem miłości. Swoją postawą dawał dobry przykład ludziom dlatego uważam go za wzór godny postępowania i naśladowania i chcę żeby był moim patronem przez całe moje życie.***

Chcę naśladować Karolinę Kózkę we wszystkim co robiła. Przede wszystkim jej pokorę i oddanie Bogu. Błogosławiona modliła się kilka razy dziennie z całą rodziną, pomagała proboszczowi w pobliskiej parafii. Nie zapominała też o codziennych, domowych obowiązkach, pracy w polu, chciała jak najbardziej pomóc rodzicom. Była lubiana przez wszystkich. Mimo swojego młodego wieku była bardzo dojrzała oraz odważna. Gdyby oddała się żołnierzowi pewnie ocaliłaby swoje życie, ale wiedziała, że wtedy straciłaby cnotę czystości. W naszych czasach tego typu sytuacje zdarzają się często. Myślę że warto brać przykład z mojej patronki. Nie chodzi tu o oddawanie życia, wystarczy, że mogę odmówić w sytuacjach, gdy ktoś proponuje mi papierosa, narkotyki, alkohol. Uważam też, iż właśnie w dzisiejszym świecie dbanie o czystość moralną i fizyczną oraz „zarażanie” tą czystością innych ludzi jest ważne, potrzebne.
Należy zwrócić uwagę na to, aby nie być leniwym tylko pomocnym i starać się zrobić coś dobrego zarówno dla bliskich jak i społeczności, w której się żyje.
Jestem dumna z tego, że wybrałam sobie taką patronkę i postaram się iść za jej przykładem.

 

 

 


Zdjęcia

Remont

Msza Rezurekcyjna

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
116 0.081943035125732